us4you

 

תוכניות עיסקיותהתוכנית העסקית הינה מסמך אשר מטרתו לאפשר לעסקים להסתכל קדימה ולתכנן את פעילותם תוך כדי הקצאת משאבים, התמקדות בנושאי ליבה ובחינת דרכי ההתמודדות עם הזדמנויות ואיומים.

 

מבנה התוכנית העסקית

חלקה הראשון של התוכנית העסקית מיועד להצגת העסק, המוצרים ו/ או השירותים המוצעים על ידו, הערך המוסף שהם מספקים ומבט על הצוות הניהולי ובעלי המניות העיקריים, החלק השני מטרתו לבחון את השוק ודרכי הפעולה בו, גודלו, מגמות מרכזיות, מאפיינים בולטים ואופי התחרות הקיים. בהמשך מציגה התוכנית אסטרטגיית פעולה הכוללת התייחסות ונותנת מענה לנושאים שונים בהם דרך התפעול השוטף של העסק, קביעת/ בחינת מודל עסקי, גיבוש מדיניות תמחור ובחינת אמצעי השיווק והפרסום הרלוונטיים. לבסוף נותנת התוכנית ביטוי כמותי – מספרי לנושאים השונים שהוצגו אלו יחדיו יוצרים תחזית כלכלית לפעילות העסק מספר שנים קדימה.למי מיועדת התוכנית העסקית

  • יזמים בתחילת הדרך - תוכנית עסקית מסייעת ליזמים השואפים לפתוח עסק או לפתח רעיון חדש ומעוניינים לבחון את הכדאיות הכלכלית ולשפוך אור על דרך ההתנהלות הרצויה.
  • בעלי עסקים - לבד מיזמים בתחילת דרכם או מיזמים בשלבי ההתפתחות הראשונית ביכולתה של התוכנית העסקית לסייע גם לעסק קיים בבחינת אפשרויות פיתוח נוספות ובבחינת דרכי התייעלות ומקסום הרווח. מנגד, תוכנית עסקית עשויה לסייע במכירת העסק ושפר את הסיכוי למצוא משקיע מתאים. לפרטים נוספים על יתרונות השימוש בתוכנית עסקית לצורך מכירת עסקים לחץ כאן. תוכנית העסקית הינה תנאי מחייב לקבלת הלוואה בנקאית או קבלת תמיכה מקרנות מימון שונות.
  • משקיעים - התוכנית הינה אמצעי להצגת העסק / המיזם בפני משקיעים. תוכנית עסקית מקצועית מספקת למשקיע פוטנציאלי תשובות לשאלות שונות ועוזרת לו לקבל החלטה האם להשקיע או לוותר.

הערכת שווי

הערכת שווי מטרתה לקבוע מחיר לחברה או לפעילות מסוימת. התפתחות הכלכלה הגלובלית הגבירה את תהליכי הרכישה והמיזוג בין חברות הפועלות באותו ענף או בענפים שונים. בנוסף הערכת שווי משמשת לצורך חלוקת/ הקצאת מנויות. בהמשך הערכת שווי נדרשת לשם דיווח למס הכנסה או לבית משפט בעת פירוק חברה.  


שיטות להערכת שווי פעילות עסקית
  • היוון תזרים מזומנים - השיטה הנפוצה ביותר לפיה המטרה העיקרית של משקיע הינה מקסום התמורה הכספית והחברה היא עסק חי לנצח. שיטה זו לוקחת בחשבון את תזרים המזומנים לפני מימון ולאחר תשלום מס בתוספת נכסים נוספים בבעלות החברה ובניכוי ההתחייבויות לגורמים שלישיים.  
  • שווי נכסי - שיטת השווי הנכסי קובעת מחיר מינימלי לחברה על ידי אמידת ערך הנכסים העומדים לרשות החברה מהם יש להפחית את ההוצאות הכרוכות במימושם וכן את התחייבויות הקיימות.  
  • שיטת המכפיל - שיטה זו מניחה כי לחברות הפועלות בענף מסויים מאפיינים דומים ועל כן ניתן להשוות בין ביניהם תוך שימוש ביחסים פיננסיים.

 


 
חברת US4YOU מתמחה בהכנת תוכניות עסקיות והערכות שווי
וכן בסיוע לעסקים בקבלת מימון ומענקים מגופים בנקאיים ומקרנות במימון מדינה
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס
לייבסיטי - בניית אתרים