us4you 
קרן הסיוע ליצואנים הינה קרן ממשלתית לעידוד היצוא. הקרן מעמידה הלוואות ליצואן (עסק שעיקר עסקיו בישראל ולפחות 5% ממחזור מכירותיו מופנים לשוק הבינלאומי) לשם ביצוע השקעות, הון חוזר, שיווק בחו"ל וכדומה.
 
תנאי סף לקבלת ההלוואה וסכום ההלוואהיצואנים העונים על אחד מהקריטריונים הבאים יוכלו לפנות לקרן:
  • יצואן שהיקף מכירותיו הינם בגובה של עד 500 אלף דולר - זכאי להלוואה של עד 100 אלף דולר.
  • יצואן שהיקף מכירותיו הינם מעל 500 אלף דולר ואינם עולים על 15 מיליון דולר - זכאי להלוואה בגובה של עד 1 מיליון דולר או לסך השווה ל – 20% ממחזור מכירותיו, לפי הנמוך מביניהם.
  • העדר חובות לרשויות המס, משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה
  • חשבונו של העסק או של מי מבעליו אינו מוגבל/ מועקל
 
תנאי ההלוואה
  • משך ההלוואה: עד 5 שנים כולל תקופת גרייס של עד שנה
  • ריבית: כמקובל במערכת הבנקאית
 
בטחונות
  • עד 30% מגובה ההלוואה. יצואנים החברים בהתאחדות התעשיינים נדרשים להעמדת 20% בטחונות.
  • ערבות אישית על הסכום המלא של כל בעל מניות המחזיק 5% ומעלה מהון המניות או בעלי הזכות  למנות דירקטורים בתאגיד.
 
הליך בקשת ההלוואה
תחילה יש להגיש בקשה מקדמית. יצואן אשר יעמוד בדרישות הסף יגיש תוכנית עסקית שתעבור לבחינת ועדת אשראי.הלוואות שיאושרו יועמדו לרשות היצואן באמצעות בנק אוצר החייל או בנק מרכנתיל.

 
לייבסיטי - בניית אתרים