us4you

דף הבית >> כתבות ומאמרים >> הנחיות לסוף שנה 2012
 
הערכות ופעולות לתום שנת המס 2012
 
להלן מקבץ תמציתי של  עיקרי הנושאים אותם יש לבחון במסגרת ההערכות לתום שנת המס :
להלן הפעולות הנדרשות לסוף שנה, טיפים  ונושאים נבחרים 
 
ספירת מלאי בעסקים קמעונאיים-
יש להיערך לביצוע ספירת מלאי ב 31.12.2012. במידה ולא ניתן לספור את המלאי בדיוק ביום זה, אפשר לערוך את הספירה בתאריך הסמוך ככל האפשר לתום השנה. במקרה זה נדרש העסק לערוך התאמה בין כמויות  המלאי לפי רשומות הספירה בפועל בתאריך הספירה לבין רשימות המלאי הסופיות ליום המאזן 31.12.2012. ניתן לבצע את הספירה  בין תאריך 20.12.2012 לתאריך 10.1.2013 ניתן לפקוד את  המלאי תוך חודש ימים לפני יום המאזן או תוך חודש ימים לאחריו ומלבד שאם המפקד יעשה יותר מעשרה ימים לפני יום המאזן או יותר מעשרה ימים אחריו יש להודיע בכתב מראש לפקיד השומה.
יש להכין רשימות מלאי שיכללו את כל הטובין שבבעלותכם או ברשותכם . גליונות הספירה יהיו ממוספרים מראש .
את שווי המלאי ניתן לחשב במועד מאוחר יותר. השווי בדרך כלל לפי עלות ללא מעמ אך במקרה של טובין שאינם תקינים או שמחיר מכירתם המשוער נמו   מהעלות יחושב השווי לפי " ערך מימוש נקי " ( שווי שוק בניכוי הוצאות מכירה) והדבר יודגש ברשימה תוך ציון בסיס החישוב .
רשימות המלאי המקוריות מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות ויש לשמרן במשך שבע שנים מתום שנת המס  או שש שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה כמאוחר מבניהם.
 
ספירת מזומנים בקופה
בכל עסק אשר מפעיל קופות מזומנים, קופה קטנה יש להכין ספירת קופות ליום 31.12.2012.
כמו כן, יש להכין רשימה של כל השיקים הדחויות שימצאו בקופה באותו היום. 
 
 
כלי רכב
יש לבצע רישום של כל כלי הרכב בחברה ולרשום את מונה ק"מ של כל רכב ליום 31.12.2012.
מומלץ לבדוק תקינות תיק רכב בחברה והמצאות המסמכים הבאים לכל כלי רכב: רישיון רכב תקף, ביטוח חובה וביטוח מקיף תקפים (במידה והרכב החכירה, מומלץ לבדוק קיום הסכם חכירה).
 
 
הפקדות לקרן השתלמות
מומלץ לבחון את מקסום הטבת המס בהפקדת כספים לקרן השתלמות לשכירים ועצמאים.
עצמאי, תקרת שכר הינה 255,000 ₪. בגין הפקדה של 7% (התקרה) בסך של 17,850 ₪, יתקבל ניכוי מס מרבי בשיעור 4.5% בסך   11,475 ₪.
שכיר בעל שליטה –הפקדה של 4.5% מהמשכורת שאינה עולה על 188,544 ₪ (15,712 ₪ לחודש ) ניכוי מרבי של 8,484 ₪ . ניכוי ההוצאה מותנה בתשלום  מקביל של בעל השליטה בשיעור של . 1.5%כלומר  על מנת להינות מהטבה  מקסימלית יש צורך בהפרשה בשיעור של 6% ממשכורת שאינה עולה על 188,544 ש"ח
שכיר, תקרת שכר להפקדה חודשית  15,712 ₪, הפקדת עובד בשיעור 2.5% בסך 392.8 ₪ והפקדת מעביד בשיעור 7.5% בסך 1,178.4 ₪.
משיכת כספים מקרן השתלמות פטורה לאחר 6 שנים מיום הפקדה ראשון, ניתן למשוך כספי קרן השתלמות לאחר 3 שנים מיום ההפקדה במידה והכספים מיועדים למטרות השתלמות בלבד. יש לשים לב כי רווחי הון פטורים ממס.
עצמאי שיש לו גם הכנסה ממשכורת שבגינה מפריש מעבידו סכומים לקרן השתלמות – הסכומים שיותרו לניכוי כעצמאי בגין תשלומיו לקרן השתלמות לעצמאי, יקבעו בהתאם להכנסותיו כעצמאי ( עד לתקרת ההכנסה 255,000 ₪ ) לאחר הפחתת המשכורת שבגינה הפריש לו מעבידו כספים לקרן השתלמות בשנת המס. 
 
הפקדות לקופות גמל /ביטוחי מנהלים /ביטוח חיים 
שיעור ההפקדה המרבי על מנת  שניתן יהיה  לנצל את ההטבות באופן מקסימאלית הינן 16% מההכנסה השנתית המזכה,
תשלום במעמד עצמאי לקופת גמל לקצבה – חובת מינימום הפקדה לקופת גמל לקיצבה 16,548 ₪ לעמית יליד 1961  ואילך   .כאשר ההטבה המנוצלת תינתן בצורת ניכוי מהכנסה החייבת (11%) למס הכנסה (מה שיקטין גם את ההכנסה לביטוח לאומי) וזיכוי מס בגובה 35% בגין הפקדה של 5% הנותרים (בחלק מן המקרים ההטבה המקסימאלית  ינתן במסגרת הזיכוי בלבד )  .
 
ביטוח לאומי 
מומלץ לסגור חובות שוטפים ולשלם לביטוח לאומי עבור מקדמות דצמבר עד .31.12.2012 כדי שנוכל "ליהנות" מההוצאה כבר בשנה הנוכחית (בהנחה וישנה חבות מס ).
 
הכנסות שכר דירה 
 השכרת דירה למגורים יכולה להיות מסווגת כעסק 2(1) לפקודה. ויכולה להיות הכנסה פאסיבית 2(6) לפקודה, המציאות הכתיבה כי חלק גדול מרוכשי הדירות הם אילה שדווקא מחפשים תחליף ליצירת הכנסה, המחוקק קבע שבכדי לעודד את השכרת הנכסים קבע מספר מסלולים והעניק מספר חלופות:
1. מסלול פטור, מוגבל בתקרה, על הכנסה משכר דירה משכיר יחיד לשוכר יחיד 4,910 ₪ ל- 2012
2. חיוב במס בשיעור של 10 בכפוף סעיף 122 לפקודה
3. ניכוי פחת 2% לפי תקנות שהוצאו סעיף 21(ד) לפקודה
4. תביעת פחת וניכוי בשל פחת לפי חוק התיאומים
5. מי שהגיע לגיל פרישה, יהיה פטור מדמי שכירות סעיף 2(6) או (7) לפקודה
מי שההכנסה מסווגת אצלו בכפוף ל- סעיף 2(6) לפקודה, יבחר בין כל אחת מהחלופות, אם בחר באחת מהם, לא יוכל ליהנות באותה שנת המס מהטבה הגלומה במסלול אחר, אך עומדת האפשרות לשנות את המסלול בכל שנת מס חדשה. אדם שבחר במסלול הפטור, במקרה שבו ההכנסה משכר הדירה עולה בהרבה על תקרת הפטור, יהיה עליו לבחון את החלופות האחרות, אם ההכנסה עולה בהרבה על תקרת הפטור יש לשקול חלופות 2, 3. מי שרואים בהכנסתו משכר דירה 2(1) לפקודה, עסק, משכיר זה לא יוכל ליהנות מהחלופות השונות.
 
כללי קיזוז הפסדי הון מניירות ערך ביחס לשנת המס 2012
קיזוז הפסדי הון שוטפים 
הפסד הון שוטף לסוגיו השונים שגובש בשנת  20123 ניתן לקיזוז כנגד רווח הון ריאלי לפי העקרונות הקיימים הקבועים בסעיף 92 לפקודה . בין אם ההפסד או הרווח נוצרו מנכס בחו"ל ובין אם ההפסד או הרווח נוצרו מנכס בישראל , לרבות נייר ערך הנסחר בישראל. יצוין כי הפסד הון לצרכי מס המתגבש רק כאשר הנכס/ נייר הערך מומש בפועל.
קיזוז הפסד הון כנגד ריבית ודיבידנד
ניתן לקזז הפסד הון שוטף מניירות ערך לסוגיהם השונים שגובש בשנת 2012 כנגד הכנסות מדיבידנד או מריבית הנובעים מאותו נייר הערך שמומש
ניתן לקזז הפסד הון שוטף מניירות ערך לסוגיהם השונים שגובש בשנת המס 2012 גם כנגד הכנסות ריבית ודיבידנד מניירות ערך אחרים בשנה זו , בכפוף לכך ששיעור המס החל על הכנסות אילו אינו עולה על 25% .
הנישום יכול לבקש כי לא יקוזז הפסד כנגד רווח הון אינפלציוני ולגבי יחיד גם כנגד רווח  , ריבית או דיבידנד ששיעור המס שלהם אינו עולה על 25%.
לא ניתן יהיה לקזז הפסד הון מועבר שגובש בשנת 2012 מניירות ערך  כנגד הכנסות מדיבידנד שיתקבלו בשנת 2012.
( זאת לאור העלאת  שיעור המס על דיבידנד לבעלי מניות   מ 25% ל 30%  ובשל כך לא מתאפשר לבעל שליטה לקזז הפסדי הון שוטפים מהכנסות מדיבידנד שקיבל מחברות שבשליטתו וזאת בשל העדר התאמה של הוראות סעיף 92 לפקודה לשיעורי המס החדשים.)
 
הוצאות מסוימות 
כיבודים במקום העסק 
יותרו בניכוי 80%  מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל " במקום העסק " של הנישום.
לעניין זה "מקום העיסוק " – המקום בו מנהל הנישום דרך קבע את עיסוקיו.
כ "כיבוד קל" יחשבו שתיה קרה וחמה, עוגיות וכו' פרטי מזון קלים הניתנים לאורח המבקר במקום העסק לצרכים  עסקיים.
לא יכללו בגדר "כיבוד " ארוחות הניתנות לאורח, לרבות ארוחות עסקיות- ארוחות אלו לא יותרו בניכוי, למעט ניכוי הוצאה סבירה בשל אירוח אדם מחו"ל במידה והן סבירות ונוהל לגביהם הרישום הנדרש ( שם האורח והארץ ממנה הגיע, מספר ימי האירוח ונסיבותיו הקשר לספק וסכום ההוצאה
 
מתנות 
עד ל 210 ₪ לאדם לשנה. 
לתושבי חוץ- עד ל 15 דולר ארה"ב לאדם לשנה.
מתנה לעובד לרגל אירוע אישי ( בר מצווה, חתונה לידה ) תותר בניכוי מבלי שתחשב הכנסת עבודה עד ל 210 ש"ח .
 
 
הוצאות אשל בארץ לתושב ישראל 
החל מ 1 בינואר 2011 בוטלה ההכרה בהוצאות אשל בארץ כהוצאה מוכרת.  
 
הוצאות החזקת טלפון  שאינו נייד למי שעיקר עיסוקו מביתו 
יותרו שיחות טלפון לצורכי העסק , הנעשות ממקום המגורים של בעל העסק או של בעל שליטה בחברה
לפי הפירוט הבא .
שיחות טלפון בארץ 
אם ההוצאה לא עלתה על  23,100 ₪ לשנה – 80%  מההוצאות, או חלק מההוצאות העולה על 2,300 ₪ כנמוך שבהם.
אם ההוצאה עלתה על 23,100₪ לשנה- חלק ההוצאות העולה על 4,600 ₪ 
על מנת שיותרו הוצאות בשל החזקת טלפון במקום מגורים יש להוכיח כי בית המגורים משמש את עיקר עיסוקו או משלח ידו של הנישום.
שיחות טלפון לחוץ לארץ 
שיחות טלפון לחוץ לארץ  יותרו עם נוהל רישום כנדרש
אין חובה שהמקום ישמש את עיקר עסקו של הנישום לעניין התרת ההוצאה.
 
טלפון נייד 
לא יותרו בניכוי על הסיס שנתי הוצאות החזקת טלפון נייד המשמש בייצור הכנסה בסכום של 1,200 ₪ או מחצית מההוצאות לפי הנמוך. 
 
הוצאות נסיעה ואשל בחו"ל 
ההוצאה תותר בניכוי אם הנסיעה והשהייה יהיו הכרחיים לייצור ההכנסה.
הוצאות טיסה 
הוצאה עבור כרטיס במחלקת תיירים או עסקים- תותר במלואה 
הוצאה עבור כרטיס במחלקה ראשונה- תותר עד לגובה מחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה.
הוצאות לינה 
בנסיעה אשר כללה עד 90 לינות- עבור 7 הלינות הראשונות יוכרו כל ההוצאות או 255 דולר ללינה, לפי הנמוך ( לפי קבלות).
עבור שאר הלינות בתקופה הנ"ל- אם מחיר כל לינה לא עלה על 112 דולר תותר כל ההוצאה. אם ההוצאה עלתה על 112 דולר, יוכרו 75% מההוצאה אך לא פחות מ 112דולר ולא יותר מ 191 דולר ללינה.
בנסיעה אשר נמשכת יותר מ 91 לינות – יוכרו  ההוצאות לפי קבלות אך לא יותר מ 112 דולר ללינה עבור כל הלילות .
שתי נסיעות או יותר שלא הייתה בניהן שהייה רצופה בישראל של 14 יום לפחות ייחשבו כנסיעה אחת.
הוצאות אש"ל
אם נדרשו הוצאות לינה – 71 דולר לכל יום שהייה 
אם לא נדרשו הוצאות לינה – 120 דולר לכל יום שהייה .
הוצאות בגין שכירת רכב 
הסכום שהוצא בפועל בגין שכירת רכב אך לא יותר מ 56 דולר ליום 
לפי עמדת שלטונות מס הכנסה הסכום הנ"ל כולל את כל הוצאות הרכב לרבות דלק וכל הוצאה אחרת.
הוצאות עסקיות אחרות 
הוצאות שנעשו בחו"ל  כגון  טלפונים, אירוח ספקים או לקוחות וכו ( כנגד קבלות ) מותרים בניכוי ללא הגבלה.
 
שינוי סכומים 
נסיעה לארצות : אוסטרליה, אוסטריה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה , גרמניה, דובאי דנמרק, הולנד, הונג קונג, בריטניה,  טיואן, יון, יפן, לוקסמבורג, נורבגיה, ספרד, עומן, פינלנד, צרפת , קטאר, קוריאה, קמרון, קנדה שבדיה ושוויץ הוקנתה לנציב מס הכנסה  סמכות להגדיל את הוצאות הלינה והשהייה המותרת ב 25% .
 
הוצאות לינה בארץ 
הוצאות לינה בתפקיד  תותרנה בניכוי רק אם הלינה נעשתה במרחק של 100 ק"מ ויותר ממקום העיסוק הקבוע או ממקום המגורים.
לינה שעלותה נמוכה מ 112$ - כל ההוצאות 
לינה שעלותה גבוהה מ 112 $ - 75% מההוצאה, אך לא פחות מ 112 $ ולא יותר מ 191$.
הוצאות לינה- לרבות ארוחת בוקר.
האמור לעיל לא יחול על לינה הנדרשת לצורך השתתפות בכנס בתחום העסק .
 
הוצאות ביגוד ( כולל נעלים )
אם לא ניתן להשתמש בבגד לשימוש פרטי- תותר ההוצאה במלואה 
אם ניתן להשתמש בביגוד גם שלא לצרכי עבודה- 80% מההוצאה.
"בגדים המשמשים לצורכי עבודה "- ניתן לזהות בהם באופן בולט את ההשתייכות לעסק או של פי דין קיימת חובה ללובשם. אם לא מתקיימים תנאים אלה אזי אין מדובר ב "בביגוד  לצורכי עבודה 
 
שווי שימוש ברכב צמוד בשנת 2012
רכב שנרשם לראשונה מיום 1.1.2010  ( המודל הלינארי )
החל משנת המס  2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה
מיום 1.1.2010 כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש. שיעור שווי השימוש החודשי בשנת 2012 הינו 2.48% תקרת מחיר המחירון לעינין שווי השימוש הינו 490,020 ₪ רשות המיסים מפרסמת את הסכומים של זקיפת שווי השימוש לכל דגם רכב , באתר האינטרנט הבא.     .WWW . SHAAM .GOV.IL/MM-USECAR
רכב שנרשם לראשונה לפני 1.1.2010
להלן מובאים סכומי שווי השימוש ברכב המעביד אשר הועמד לרשות העובד ( רכב צמוד ) שיש לזקפו ממשכורת ינואר 2012:
קבוצת המחיר ברכב היא הקבוצה הנקובה ברישייון ואם לא נקבעה  כאמור , לפי קבוצת המחיר שנקבעה לרכב מסוגו ומאותה שנת ייצור ברשימות של משרד התחבורה .אם לא נקבע כאמור יראו את הרכב כמשתייך לקבוצה הראשונה.
קבוצת מחיר מספר           שווי שימוש לחודש 
1                                  2,640                                                                  
2                                  2,870                     
3                                  3,690
4                                  4,420      
5                                  6,120
6                                  7,930
7                                  10,020
 
הפחתה בסכום שווי השימוש  לרכב היברידי 
הפחתת שווי השימוש עבור רכב היברידי תעמוד בשנת 2012 על 540 ₪ בחודש.
הפחתה זו חלה גם על כלי רכב היברידים שנרשמו לראשונה מיום  1.1.2010 וגם על כלי רכב היברידיים שנרשמו לראשונה לפני 1.1.2010.
 
החוק  לצמצום הגירעון ושינוי נטל המס 
ביום  ה 6 באוגוסט 2012 התקבל בכנסת החוק לצמצום הגרעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה ) התשע"ב 2012 במסגרתו  נקבעו צעדים ולהגדלת היקף הכנסות המדינה ממיסים .
החוק קובע בתיקון 195 לפקודת מס הכנסה  ובתיקון 143 לחוק הביטוח הלאומי , מספר שינויים בשיעורי המס השולי ליחידים , מטיל מס על " הכנסות גבוהות " וכן מגדיל את שיעור  דמי הביטוח הלאומי אשר משלמים מעסיקים.
המסגרת החוק לצמצום הגירעון  שוונו באופן חלקי שיעורי המס השולי ליחידים החל משנת 2013  :
מדרגה 3 עד 168,000 ₪  21% ( סכום תקרת המדרגה ירד )
מדרגה 4 עד 240,000 ₪ 31% (שעור המס עלה מ 30% וסכום תקרת המדרגה ירד)
מדרגה 5 עד 501,960 ₪ 34% ( שעור המס עלה מ  33%)
 
בנוסף, תוקן  סעיף 120א לפקודה , כך שבשנת המס 2013 תעודכנה בהתאם לשיעור עליית  המדד  בשנת 2012, רק שלושת  מדרגות המס התחתונות , בעוד עדכון  מדרגות המס העליונות יוקפא.
בנוסף נקבע מס על הכנסות גבוהות הקובע כי יחיד שהכנסתו החייבת  בשנת המס עולה על 800,000 ₪ ( סכום שיותאם מידי שנה ) יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על 800,000 ₪ בשיעור של 2% וזאת החל מ 2013. הגדרת הכנסה חייבת כוללת גם רווחים מניירות ערך סחירים, תקבולי דיבידנד מחברות, תקבולים מריביות וכו'.
כמו כן, יוגדל שיעור דמי הביטוח הלאומי אשר מעסיקים משלמים לחלק העולה על 60% מהשכר הממוצע במשק . השיעור יועלה באופן הדרגתי , כך שיהא 6.5% מהשכר הממוצע בשנת 2013 7% בשנת 2014 7.5% בשנת 2015 ואילך. 
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים