us4you

דף הבית >> כתבות ומאמרים >> העלאת שיעור המע"מ ל 18%

העלאת שיעור המע"מ ל 18%

1. מבוא
העלאת המע"מ תחול מתאריך 2.6.2013 (להלן: "מועד התחולה").
ככלל שיעור המע"מ החדש (18%) יהיה תקף לגבי עסקאות שמועד החיוב בגינן, יחול במועד התחולה ואילך, וזאת כמפורט להלן.
יודגש כי בהתאם להוראת סעיף 6 לחוק מע"מ, במידה ששיעור המע"מ עלה לאחר שהוסכם על מחיר העסקה, רשאי העוסק לדרוש את השלמת סכום המע"מ מהקונה.
חוק מע"מ קובע מועדי חיוב שונים בהתאם לסוגי העסקאות. להלן פירוט חלקי של מועדי החיוב לצורכי מע"מ בהתאם לסיווג העסקה:

2. מועדי חיוב לפי סוגי עסקאות

א. מכירת טובין

סעיף 22 לחוק מע"מ קובע, כי במכר טובין חל החיוב במס עם מסירתם לקונה.
לאור האמור, מועד החיוב במס בגין עסקה של מכירת טובין (לא מקרקעין), אשר בהתאם לו ייקבע שיעור המע"מ, הוא מועד מסירת הטובין ללקוח, ולא מועד עריכת הסכם המכר או מועד תשלום התמורה.
לכן, במידה שנערך הסכם למכירת טובין, ואפילו שולמה כבר התמורה בגינם, שיעור המע"מ שיחול ייקבע לפי מועד מסירתם של הטובין לקונה.
בהקשר זה, נציין את ההקלה ליצרנים  קטנים שנקבעה כהוראת שעה שהוארכה לאחרונה עד ליום 31.12.2014 לפיה יצרן שמחזור עסקו אינו עולה על 1,950,000 ₪ ובעסקו לא יותר מ-6 מועסקים, ידווח על עסקאות מכר על בסיס מזומן. לגבי מכירת נכס ע"י יצרן כאמור, יחול מועד החיוב בעת קבלת התמורה, ובהתאם למועד זה יחול שיעור המע"מ.

ב.   מתן שירות

במסגרת תיקון מס' 41 לחוק מע"מ, תוקן סעיף 24 לחוק, כך שבעסקת שירות, ככלל, יחול מועד החיוב במס בעת קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל (קרי, על בסיס מזומן), למעט החריגים הבאים:

(1) החריג הקבוע בסעיף 29 (1א) לחוק, לפיו בשירות שניתן ע"י עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על 15 מיליון ₪ וחלה עליו חובה לנהל פנקסים לפי תוספת י"א להוראות ניהול פנקסים (נותני שירותים ואחרים) , יחול החיוב, ככלל, עם מתן השירות.

(2) החריג אשר הוסף במסגרת תיקון מס' 42 לחוק לפיו במקרים בהם המחיר בעסקת השירות הושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לעסקה מחיר, או שהתמורה (כולה או מקצתה) איננה בכסף, יחול מועד החיוב עם נתינת השירות ולא על בסיס מזומן.

אם כן, ככלל , בעסקאות שירות, מועד החיוב במס הוא בעת התשלום בפועל ועל הסכום ששולם.
משכך, יקבע שיעור המע"מ בהתאם לשיעור המע"מ התקף במועד התשלום בפועל ועל הסכום ששולם.

עסקאות שירות, המפורטות במסגרת החריגים שלעיל ידווחו בהתאם לשיעור המע"מ התקף במועד מתן השירות.

ג. יבוא טובין

ביבוא טובין מוחשיים חל מועד החיוב עם פדייתם מפיקוח רשות המכס. בהתאם יחול שיעור המע"מ התקף במועד שחרור הטובין מפיקוח רשות המכס.

ד. עסקאות על בסיס מזומן(תקנה 7)

בתקנה 7 לתקנות מע"מ נקבעה רשימה של עסקאות לגביהן יחול מועד החיוב עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל, ובהן, בן היתר: עסקאות של השכרת נכסים: עסקאות של מתן אשראי: עסקאות של מכירת מנוי על עיתון, כתבי עת , הצגות וכו'.
בעסקאות שחלה לגביהן תקנה 7 (למעט במקרים בהם מחיר העסקה הושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לעסקה מחיר, או שהתמורה (כולה או מקצתה) איננה בכסף) מועד החיוב במס הוא בעת התשלום בפועל ועל הסכום ששולם. משכך, על הסכומים ששולמו לפני ששיעור המע"מ עלה, יחול שיעור מע"מ 17%, ואילו על הסכומים ששולמו בפועל לאחר העלאת שיעור המע"מ- יחול שיעור מע"מ 18%.

3.  הוצאת חשבונית והודעת זיכוי

א. חשבונית

כאמור לעיל, המועד הרלוונטי לעניין שיעור המע"מ שחל על העסקה הוא מועד החיוב במס לפי הוראות החוק והתקנות, כך שמועד הוצאת החשבונית אינו מעלה ואינו מוריד לעניין זה.

ב. הודעת זיכוי

הודעת זיכוי נועדה לתקן או לבטל חשבונית שהוצאה במועד מוקדם יותר, ולכן שיעור המס שייכלל בהודעת הזיכוי יהיה בהתאם לשיעור המע"מ בחשבונית המקורית שאותה נועדה הודעת הזיכוי לתקן/לבטל, אף אם במועד הוצאת הודעת הזיכוי כבר עלה שיעור המע"מ ל-18%.


נשמח לעמוד לרשותכם במתן פרטים ו/ הבהרות  נוספות במידה וידרשו.
 
לייבסיטי - בניית אתרים